Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteröidyt
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
 5. Rekisteröidyn oikeudet
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 8. Käsittelyn kesto
 9. Henkilötietojen käsittelijät
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
 11. Tietoturva
 12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
 13. Yhteydenotto
 14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.
Rekisterinumero 56.014
Y-tunnus 3024987-8

Yhteystiedot:
Pojanluomantie 526, 60760 Ilmajoki
puh. 045 1346 905
sähköposti: info@ssesy.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, jäsenien, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden sekä vapaaehtoiseksi, kilpailuihin ja arvontoihin sekä tapahtumiin ilmoittautuneiden tai osallistuneiden henkilötietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen; Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:lle; asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito; markkinointitoimenpiteiden suorittaminen; sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.

Henkilötietoja käsitellään vain Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n omien sääntöjen sallimissa rekistereissä yhdistyksen toiminnan sujuvuuden mahdollistamiseksi sekä eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot (esim. henkilötunnus, sukupuoli sekä syntymävuosi);
 • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esim. asiakasnumero, asiakasryhmä, äidinkieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, lahjoitus- ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 • laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten www-sivuston osoitteet, laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite); sekä
 • muut Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämien tapahtumien, kampanjoiden, luottamushenkilötoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@ssesy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.

Pojanluomantie 526
60760 Ilmajoki

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/fi/yhteystiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:lle antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. kerää henkilötietoja suoraan esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n verkkosivustoa käytettäessä;
 • uutiskirjettä tai muuta materiaalia tilattaessa;
 • palautetta annettaessa tai muutoin Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:een yhteydessä oltaessa;
 • Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n asiakaskyselyihin vastattaessa;
 • ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämään toimintaan, tapahtumiin, kampanjoihin, vapaaehtoistoimintaan ja tukemiseen; sekä
 • osallistuttaessa Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin.

Mikäli rekisteriin annetaan muita kuin rekisteröityä itseään koskevia tietoja, tulee tiedonantajan vakuuttaa, että hänellä on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi tilitoimistolle.

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. on antanut jäsenrekisterinsä ylläpidon kattojärjestönsä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

Jäsenrekisterissämme olevien yhteystietojen käsittelijänä toimii Yhdistysavain, joka tarjoaa rekisterinpitäjälle sähköpostiviestin lähettämiseen tarvittavan ohjelmistopalvelun.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Poikkeuksena tietojen käsittely Google Suite -palvelussa, jossa rekisteritietoja käsitellään. Google LLC voi tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen.

11. Tietoturva
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. rajoittaa henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n toimijat, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Yhteydenotto
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensi sijassa sähköpostitse osoitteeseen info@ssesy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.

Pojanluomantie 526
60760 Ilmajoki

puh. 045 1346 905
sähköposti: info@ssesy.fi

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tämä seloste on päivitetty 23.7.2021.